GABINET D'ADVOCATS
 
  PRESENTACIÓ
  ESPECIALITATS
  ENLLAÇOS D'INTERÈS
  CONTACTE
 
  >> ESPECIALITATS
 

Tal i com he comentat en la pàgina de presentació, aquest despatx professional es dedica de forma pràcticament exclusiva a l’assessorament jurídic, la realització de tràmits i la intervenció en tot tipus de processos judicials, en dues de les grans branques del Dret, com són el dret civil i el dret penal.

A continuació us passo a detallar a títol d’exemple en quines matèries intervinc de forma més habitual, a fi que us pogueu fer una idea més clara dels assumptes que constitueixen la major part de la meva activitat com advocat:DRET CIVIL

Intervenció i assessorament en tot tipus de procediments de família, com ara separacions matrimonials, divorcis, reclamacions per impagaments de pensions i sobre l’atorgament de la guardia i custòdia dels menors així com el consecuent règim de visites.  I en aquesta matèria també cal incorporar-hi tots aquells cesaments de convivència en les actuals unions estables de parella, a més de les regulacions i pactes en parelles de fet;  i també, és clar, de la nova regulació sobre matrimonis homosexuals.

Cal destacar també la intervenció en processos de filiació, paternitat, adopció, constitucions judicials de tutela i/o curatela conseqüència dels tràmits previs d’incapacitació.

Tot allò relatiu al dret de successions, intervenint en la preparació d’acceptacions d’herències o declaracions d’hereus ab-intestat;  és a dir, tant quan hi ha testament com quan no hi és.  I en aquest punt, també són remarcables els pagaments i/o reclamacions de legítimes;  a més de tot el que té a veure amb el món de les herències i les seves reclamacions tant judicials com extrajudicials.

Processos judicials relatius a les reclamacions per vicis o negligències en la construcció; reclamacions dineràries de tota mena tant per impagaments purs i simples com instant l’execució de títols dineraris tals com xecs, pagarés o lletres de canvi així com altres documents i actes executables.

Reclamacions derivades de les lesions patides per accident, ja sigui de circulació o en qualsevol altra circumstància.

Intervenció i realització de tot tipus de tràmits relacionats amb l’atorgament d’escriptures de compravenda, donacions, permutes així com altres adjudicacions.  I en aquest punt, a la vista de la situació actual relacionada amb el món immobiliari, cobren especial interès les demandes en reclamació o solicitud de nulitat de compravendes de finques ja sigui demanant la seva rescissió per haver-se produït lesió en el preu, o ultradimidium;  o bé, per haver-se efectuat una venda amb engany suficient que faci necessària la seva declaració de nulitat amb la conseqüent reclamació pels danys i perjudicis patits.DRET PENAL

Intervenció en processos penals de tot tipus sempre que la pena prevista per al defensat, en cas de resultar condemnat, no superi els tres anys de presó.

Actuació en tota mena de judicis de faltes;  revestint aquí importància també els derivats d’accidents de circulació amb la reclamació aparellada de la corresponent indemització per responsabilitat civil.

Interposició de denúncies i querelles criminals tant per:  estafa, falsificació en documents mercantils, injúries i calumnies, danys, amenaces, lesions, delictes d’abandonament de família a causa sobre tot de l’impagament de pensions alimentícies.  També aquí, cal incidir de forma molt especial en la intervenció en judicis penals ràpids com per exemple, els que es deriven de les situacións de violència de gènere i dels delictes contra la seguretat del trànsit a conseqüència de la conducció sota els efectes de les begudes alcohòliques.

 
  CONTACTE: info@jaumeoliveras.cat | 93 864 40 77 | dades legals
Facebook Twitter